Zaštita načela slobodnog tržišnog natjecanja u postupcima javne nabave

Piše: dr. sc. Mirna Pavletić-Župić, odvjetnica

09/ 2015

Zakon o javnoj nabavi  (dalje: ZJN) usklađen je s pravilima zakonodavstva EU – EU acquis communautaire, konkretno s: Directive 2004/17 / EC, Directive 2004/18 / EC, Directive 2005/75 / EC, Commission Directive 2005/51 / EC, Directive 2007/66 / EC, Directive 2009/81 / EC. [1]

Javni naručitelj koji namjerava sklopiti ugovor o javnoj nabavi ili okvirni sporazum u otvorenom postupku javne nabave obvezan je objaviti poziv na nadmetanje.

Od dana objave poziva na nadmetanje javni naručitelj obvezan je dokumentaciju za nadmetanje i svu moguću dodatnu dokumentaciju koja se odnosi na otvoreni postupak javne nabave neograničeno i u cijelosti elektronički staviti na raspolaganje u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske. U pozivu na nadmetanje navode se internetske stranice na kojima je dostupna ta dokumentacija ili u pozivu na nadmetanje navesti gdje se ta dokumentacija može preuzeti ili zahtijevati, te na zahtjev poslati gospodarskom subjektu. Za vrijeme roka za dostavu ponuda gospodarski subjekti mogu zahtijevati objašnjenja i izmjene vezane za natječajnu dokumentaciju, a javni naručitelj dužan je odgovor staviti na raspolaganje na istim internetskim stranicama na kojima je dostupna i osnovna dokumentacija bez navođenja podataka o podnositelju zahtjeva. Pod uvjetom da je zahtjev dostavljen pravodobno, javni naručitelj obvezan je odgovor staviti na raspolaganje najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom četvrtog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti. Zahtjev je pravodoban ako je dostavljen naručitelju najkasnije tijekom osmog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno najkasnije tijekom šestog dana prije dana u kojem ističe rok za dostavu ponuda u postupku javne nabave male vrijednosti.

Međutim, ako iz bilo kojeg razloga dokumentacija za nadmetanje i moguća dodatna dokumentacija nisu stavljeni na raspolaganje ili  ako javni naručitelj nije na pravodoban zahtjev pružio odgovor,  ili ako se ponude mogu sastaviti samo nakon posjeta gradilištu ili nakon neposrednog pregleda dokumenata koji potkrepljuju dokumentaciju za nadmetanje, javni naručitelj dužan je rok za dostavu ponuda primjereno produžiti tako da svi zainteresirani gospodarski subjekti mogu biti upoznati sa svim informacijama potrebnima za izradu ponude.

Nadalje, ako javni naručitelj za vrijeme roka za dostavu ponuda mijenja dokumentaciju, obvezan je osigurati dostupnost izmjena svim zainteresiranim gospodarskim subjektima na isti način i na istim internetskim stranicama kao i osnovnu dokumentaciju te osigurati da gospodarski subjekti od izmjene imaju najmanje 15 dana za dostavu ponude u postupku javne nabave velike vrijednosti, odnosno deset dana u postupku javne nabave male vrijednosti. Ako je potrebno, javni naručitelj obvezan je izmijeniti ili ispraviti poziv na nadmetanje. Nakon proteka roka za dostavu ponuda ponuda se ne smije mijenjati, te potom, Javni naručitelj pregledava i ocjenjuje zaprimljene ponude i donosi odluku o odabiru prema kriteriju za odabir ponude koji je određen u pozivu na nadmetanje i dokumentaciji za nadmetanje[2].

Fokus problematike zaštite tržišnog natjecanja u postupcima javne nabave, kao i u ostalim postupcima natječaja koji ne podliježu pod obveznu primjenu Zakona o javnoj nabavi, potrebno je usredotočiti na mogućnost detektiranja i sprječavanja horizontalnih sporazuma između konkurenata, s jedne strane, te zlouporabe vladajućeg položaja, s druge strane. Za potrebe ove situacije, prvenstveno je za istaknuti pojave horizontalnih sporazuma o sprezi natjecatelja, tzv. bid rigging, te pojave zlouporaba vladajućeg položaja (kroz, na primjer, grabežljivih odnosno predatorskih cijena – tzv. predatory pricing) što se također može pojaviti na tržištima nabave.

Pitanjima provedbe zaštite tržišnog natjecanja kao načela u kontekstu Zakona o javnoj nabavi, utječe se  prije svega na povećanje efikasnosti provedbe nacionalnog prava tržišnog natjecanja. Uspješno procesuiranje kršenja prava tržišnog natjecanja zahtijeva: a) upozorenje o postojanju i pristup dokazima o nastanku i postojanju povrede; b) ispunjavanje mjerodavnih zakonskih standarda dokazivanja potrebnog u sudskim i upravnim postupcima zaštite; i c) odgovarajuće kazne ili pravni lijekovi.

[1] Zakon o javnoj nabavi (NN 90/11,83/13,143/13,13/14; ZJN)

[2] čl. 31.