Područja djelovanja

Odvjetničko društvo odvjetničke usluge pruža više od 20 godina, a posebno se ističe u sljedećim područjima:

PRAVO TRGOVAČKIH DRUŠTAVA

  • Sastavljanje statusnih dokumenata za osnivanje trgovačkih društava
  • Zastupanje u postupcima upisa u sudske registre
  • Savjetovanje i sastavljanje dokumenata u postupcima statusnih promjena društava
  • Priprema glavnih skupština
  • Priprema i sastavljanje dokumentacije za osnivanje i upis trgovačkih društava
  • Preoblikovanje trgovačkih društava
  • Statusni trgovački sporovi
  • Prijenos i stjecanje poslovnih udjela društava
  • Zastupanje u sporovima iz nadležnosti trgovačkih sudova
  • Priprema pravilnika o radu uprave, nadzornog odbora, korporativnih pravila i sl.
  • Priprema dokumenata u postupcima smanjenja i povećanja temeljnog kapitala društava
  • Statusni trgovački sporovi
  • Pravni savjeti za poslovanje društva, zasnivanje partnerstva, joint – venture (zajednički pothat)
  • Pravna pomoć u provedbi restrukturiranja, pitanja insolventnosti, prodaje društva

 
Pravo trgovačkih društava

Odvjetničko društvo Župić & partneri pruža klijentima pravne usluge i savjete te zastupanje u oblasti prava trgovačkih društava. Naše pravne usluge temelje se na višegodišnjem iskustvu te integriranom pristupu poznavanja domaćeg i međunarodnog prava, stečenog u radu na najkompliciranijim transakcijama domaćih i inozemnih poduzetnika, kako u lokalnom tako i u međunarodnom okruženju.

Korporativni pravni poslovi i sastav ugovora

Pravni tim Župić & partneri savjetuje i zastupa klijente u nizu korporativnih pravnih poslova i pomaže u sastavljanju ugovora trgovačkog prava. Naše pravne usluge uključuju pomoć u vođenju pregovaranja prilikom osmišljavanja transakcija ugovora o franchisingu, ugovora o distribuciji, licenci, IT ugovora, te njihovu pravnu recenziju obzirom na propise iz područja prava trgovine i  trgovačkih društava.
Odvjetnici iz Odvjetničkog društva Župić & partneri pružaju pravnu pomoć Klijentima vezano za osnivanje svih vrst trgovačkih društava, predstavništva, te povezanih društava (holding)  pravnih domaćih i inozemnih osoba te uređivanja pravnih pitanja vezanih uz rad i radne odnose u istima.
Osnovanim društvima nastavljamo pružati pravnu pomoć i savjete  u njihovom svakodnevnom poslovanju i rješavanju pravnih pitanja i problematike pred tijelima državne uprave i ostalim tijelima javne vlasti.
Naši odvjetnici sudjelovali su u mnogobrojnim transakcijama iz domene prava trgovačkih društava te posjeduju bogata znanja i iskustva u primjeni Zakona o trgovačkim društvima. Našim klijentima pružamo kvalitetne pravne savjete i podršku i strategiji i osmišljavanju svih vrsta korporativnih transakcija.

TRGOVAČKO PRAVO: KOMERCIJALNI UGOVORI, DISTRIBUCIJA,
FRANCHISING, ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ - R&D, KNOW-HOW

Odvjetničko društvo Župić & partneri pruža pravne usluge i savjete klijentima u domeni trgovinskog i gospodarskog prava, u interakciji s problematikom intelektualnog vlasništva kao i regulatornih pitanja koja se pojavljuju u postupcima pred državnim tijelima i agencijama, a naročito uključuju:

– izrada nacrta ugovora i potrebnih dokumenata uz komercijalne odnose, distributivne poslove, franchising, R&D, know-how, te ugovore o pravima intelektualnog vlasništva koji se odnose na iste,
– pravno savjetovanje i izrada pravnih i financijskih okvira same strukture transakcije, uključujući regulatorna pitanja i postupke pred nadležnim agencijama, te zaštitu pred sudovima odnosno ugovaranje komercijalne arbitraže,
– pravna pitanja u svezi sa zaštitom podataka, odnosa s potrošačima, informatike i informatizacije, te kontinuirani rad u svezi savjetovanja i suradnje s klijentima u domeni usklađenosti njihova korporativnog statusa i odvijanja poslovanja obzirom na regulatorne okvire,
– pravni savjeti i izrada ugovora i općih akata klijenta obzirom na specifična pitanja industrije i sektora u kojima pojedini klijent posluje, te savjeti o kompatibilnosti poslovanja i ugovaranja u obavljanju djelatnosti radi usklađenosti sa sektorski specifičnim zakonima i podzakonskim aktima.

Sudjelujemo i izradi i pripremi širokog spektra komercijalnih ugovora koji uključuju ugovore o distribuciji, franchisingu, know-how, R&D (istraživanje i razvoj), te pratimo klijenta od početka pregovora u cilju sklapanja komercijalnog ugovora kao i glede svih aspekata implementacije i trajanja poslovanja koje se odvija temeljem sklopljenih trgovinskih ugovora.

Naš integrirani i sveobuhvatan pristup u savjetovanju klijenta obuhvaća i dodatna pitanja koja se pojavljuju u svezi financiranja, ishođenja bankovnih garancija, poreskih aspekata pravnih odnosa u koje Klijent namjerava stupiti, te glede daljnjeg razvoja poslovanja uključujući savjetovanje i pravnu pomoć u postupcima javne nabave, koji obuhvaćaju postupke pred Komisijom za javne nabave.

Svjesni smo sve većega značenja kojeg kompanije zahtijevaju u domeni uređenja odnosa s potrošačima, te potrebe za detaljnjim i modernim pristupom u uređenju općih uvjeta poslovanja koji uređuju odnose s potrošačima i korisnicima usluga naših klijenata. Daljnja dimenzija pravne pomoći odnosi se na suradnju i savjetovanje u izradi dokumenata koje se odnose na domenu zaštite osobnih podataka i informacijske tehnologije, promotivne i reklamne djelatnosti prilikom nastupa na tržištu u segmentima koji se odnose na zakonske propise i postupke pred nadležnim državnim i regulatornim tijelima. Naš tim odvjetnika svakodnevno savjetuje klijente u svim vrstama komercijalnih djelatnosti uključujući farmaciju, zdravstvo, bolničke usluge, distribuciju i promet lijekovima, s naročitim težištem na pitanjima zadobivanja dozvola za stavljanje lijekova u promet, registracije lijeka ili farmaceutskog pripravka, kao i postupke pred Hrvatskom agencijom za lijekove i Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Naš tim zastupa i savjetuje klijente i u ostalim industrijama kao što su mediji, energetika, telekomunikacije, turizam i usluge, sport, sportski eventi te ostale vrste promotivnih aktivnosti. Dopunski uz navedenu pravnu problematiku, naši odvjetnici pružaju specijalizirane pravne savjete i pravnu pomoć u domeni tržišnog natjecanja obzirom na sektorski specifična pitanja dopunske regulative prilikom poduzimanja poslovnih transakcija pripajanja i spajanja, te drugih vrsta akvizicija i ugovora poduzetnika, kao i drugih pitanja uređenih posebnim propisima. Ovo se primjerice ogleda u transakcijama osnivanja zdravstvenih ustanova, poliklinika, ordinacija, ljekarni, te drugih vrsta pravnih transakcija. Stojimo na usluzi svojim klijentima od samih početaka pregovora i osmišljavanja transakcije, do njezina okončanja i priprema konačnih verzija transakcijskih dokumenata, što uključuje postupke pred bankama u svrhu zadobivanja bankarske garancije, formiranja escrow računa, postupaka ishođenja i definiranja ostalih vrsta jamstava i garancija primjenom multidisciplinarnog pristupa zadanoj problematici.

ZASTUPANJE U PARNIČNIM POSTUPCIMA I RJEŠAVANJE SPOROVA

  • Trgovački sporovi
  • Trgovačka arbitraža
  • Sporovi o stvarnim pravima na nekretninama
  • Postupci radi iseljenja
  • Sporovi oko izvršenja obveznopravnih ugovora
  • Naknada šteta
  • Radni sporovi
  • Stečajni postupci
  • Obiteljskopravni postupci
  • Ostavinski postupci

 

Odvjetnici iz Odvjetničkog društva Župić & partneri imaju veliko iskustvo u parničnim postupcima pred sudovima i arbitražama te u postupcima pred upravnim tijelima. Trgovački sporovi obuhvaćaju kompleksnu materiju sporova i postupaka u svezi zaštite prava intelektualnog vlasništva. Naši odvjetnici pružaju pravnu podršku klijentima u svim pitanjima povrede prava intelektualnog vlasništva, uključujući postupke temeljem Zakona o prekršajima i Kaznenog zakona. Naši odvjetnici pripremaju upozorenja o povredi prava intelektualnog vlasništva, te vodi pregovore s fizičkim i pravnim osobama koje su ista povrijedila u cilju iznalaženja efikasnog i brzog rješavanja spora prije pokretanja sudskog postupka.

U sporovima vezanim za zaštitu tržišnog natjecanja,naši odvjetnici pokreću i vode postupke pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, te daje kompetentne  savjete u svezi sa sudskim postupcima  i pitanjima koja su od važnosti za postupke zaštite tržišnog natjecanja a odnose se na postupke pred regulatornim tijelima, Agencijom za elektroničke medije, HAKOM-om, HERA-om te Komisijom za vrijednosne papire.

U poreskim sporovima i postupcima pred nadležnim tijelima: Porezna uprava Ministarstva financija, te u postupku sudske zaštite pred Upravnim sudom te Visokim upravni sudom Republike Hrvatske, naši odvjetnici prate klijenta u svim fazama pravnoga problema, uključujući izradu prigovora, žalbi i izvanrednih pravnih lijekova, te pružiti obranu i savjetovanje u prekršajnim i kaznenim postupcima s naslova poreskih pitanja.

U radnim sporovima, odvjetnici iz Odvjetničkog društva Župić & partneri pomažu klijentima putem savjetovanja i zastupanja i u najkompliciranijim pravnim pitanjima prestanka ili nastanka radnog odnosa, pri čemu dolazi do izražaja naše višegodišnje znanje i iskustvo u pitanjima i postupcima otkaza ugovora o radu u pravnim osobama privatnog prava – trgovačka društva, te u pravnim osobama javnoga prava (javna poduzeća ili druge pravne osobe u vlasništvu države ili državnih ili lokalnih tijela), te pitanja radnih odnosa dužnosnika i obnašatelja dužnosti na nivou županija, gradova i općina, odnosno jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Odvjetnici iz Odvjetničkog društva Župić & partneri zastupaju klijente i u drugim vidovima postupaka u svrhu rješavanja sporova:

– pred arbitražom ili u postupku mirenja
– ADR – (Alternative Dispute Resolution) u alternativnim metodama rješavanja sporova, sukladno najboljoj praksi (Best Code of Practice) Međunarodnih specijaliziranih ADR institucija
– Sporovi vezani uz pravo tržišnog natjecanja, poštenu trgovinu, zaštitu prava potrošača
– Trgovački sporovi nakon okončanja postupka koncentracije (M&A)
– Naknada štete uključujući pravno savjetovanje, pripremanje zahtjeva, sastavljanje odštetnog zahtjeva i zastupanje u postupku
– Ostavinski postupci, sastav oporuke, nasljedničke izjave, nasljedničkog sporazuma, zastupanje u ostavinskom postupku, postupci mirenja u sklopu ostavinskog postupka
– Izrada predbračnih i bračnih ugovora, te ugovora o posjeli zajedničke imovine supružnika
– izradu ugovora o doživotnom uzdržavanju
– izradu ugovora o dosmrtnom uzdržavanju
– izradu ugovora o darovanju
– zastupanje u parničnom postupku vezano za pobijanje navedenih ugovora
– Zastupanje međunarodnih kompanija u kompleksnim radnopravnim i komercijalnim sporovima

ZASTUPANJE U OVRŠNIM POSTUPCIMA, OSIGURANJE I NAPLATA TRAŽBINA

  • Sudski i izvansudski ovršni postupci
  • Izvanparnični postupci
  • Postupci osiguranja tražbina privremenim i prethodnim mjerama
  • Ovrhe na računima, nekretninama, udjelima i drugoj imovini
  • Naplata potraživanja
  • Sastav ugovora
  • Licenca za zastupanje osoba s duševnim smetnjama

 

Odvjetničko društvo Župić & partneri zastupa klijente u izvanparničnim i ovršnim postupcima, te postupcima osiguranja i naplate tražbina.

Naplata potraživanja

 • zastupanje u ovršnim, parničnim i izvansudskim postupcima radi naplate potraživanja
 • pravno savjetovanje pri osiguranju i naplati potraživanja
 • provjera boniteta protustranke
 • zastupanje u postupcima os
 • iguranja tražbine privremenim i prethodnim mjerama
 • postupci radi iseljenja

 

Sastav ugovora

 • analiza i sastavljanje ugovora
 • pravno savjetovanje i sudjelovanje pri sklapanju pravnih poslova

 

Licenca za zastupanje osoba s duševnim smetnjama

Zastupanje osoba s duševnim smetnjama prema Zakonu o zaštiti osoba s duševnim smetnjama

Izvanparnično postupovno pravo

Odvjetnici iz Odvjetničkog društva Župić & partneri zastupaju klijente u izvanparničnom postupku (jurisdictio non contentiosa) te im pomažu u rješavanju statusnih stvari, kao i onih u kojima se rješavaju imovinski i različiti drugi odnosi (npr. ostavinski postupak).

Postupci temeljem Obiteljskog zakona – statusni izvanparnični postupci

Postupak za lišenje i vraćanje poslovne sposobnosti.

Imovinskopravni odnosi u bračnim i obiteljskim stvarima

Upravljanje bračnom stečevinom

Dioba bračne stečevine

Posebni postupci ovrhe i osiguranja

Postupci prema Zakonu o proglašenju nestalih osoba umrlim i dokazivanju smrti

 
Izvanparnični postupci u nasljednim stvarima 

(prema Zakonu o nasljeđivanju)

 • sastavljanje, čuvanje i opoziv sudske oporuke
 • sastavljanje međunarodne oporuke
 • zastupanje u postupku ostavinske rasprave
 • zastupanje u postupku naknadno pronađene imovine, oporuke ili nasljednika
 • nasljednopravni sporovi  (izvanparnični i zastupanje u parnici)

 

Izvanparnični postupci u suvlasništvu i susjedskim odnosima 

(prema Zakonu o vlasništvu i drugim stvarnim pravima)

-uređenje odnosa među suvlasnicima
-uređenje odnosa između vlasnika posebnih dijelova nekretnine, etažnih vlasnika (određivanje odgovarajućeg suvlasničkog dijela i korisne vrijednosti nekretnine)

Zaštita prava pacijenata u medicinskim postupcima (medicinska pogreška)

 • preuzimanje, priprema i obrada medicinske dokumentacije
 • konzultacije s vještacima
 • davanje pravnog savjeta o osnovanosti pokretanja postupka radi naknade štete
 • zastupanje u okviru te vrste postupka

STVARNO PRAVO I NEKRETNINE

  • Sastavljanje ugovora o kupoprodaji, zakupu i najmu nekretnine
  • Sastavljanje ugovora o projektiranju i gradnji
  • Sastavljanje ugovora o ulaganju u nekretnine
  • Ortački ugovori vezani uz nekretnine
  • Predinvesticijske aktivnosti – Due Diligence
  • Sastavljanje ugovora o zasnivanju stvarnih služnosti
  • Sastavljanje ugovora o zasnivanju različitih tereta na nekretninama
  • Zemljišnoknjižni postupci
  • Zastupanje u vlasničkim i drugim stvarnopravnim sporovima

 

Bitan korak predinvesticijskih aktivnosti predstavlja pravno ispitivanje lokacije i njezinu podobnost za planirani investicijski projekt. Postupak podrazumijeva prikupljanje i analizu relevantnih informacija iz javno dostupnih izvora, uvid u odgovarajuće zemljišne knjige i mjerodavne registre te urbanističke planove, nakon čega se provodi detaljno pravno ispitivanje povezanih pravnih pitanja u svrhu realizacije investicijskog projekta koji uključuje ispitivanje registriranih nekretninskih prava, tereta te povijesni pregled kako bi se dobili potpuni podaci o ispitivanoj nekretnini. Dopunski te informacije mogu uključiti i aspekte vezane uz prostorno planiranje i izgradnju područja, te očekivane poreze i druge vrste komunalnih davanja i obveza vezanih uz određeno područje odnosno namjenu djelatnosti koja se odnosi na investicijski projekt na zadanom području.

Naš odvjetnički tim pruža pravne usluge najviše kvalitete u oblasti nekretnina i stvarnog prava nad nekretninama, te kompetentno rješava ovu problematiku u najkompleksnijim i najvećim transakcijama u svim poslovnim sektorima gdje je realizacija projekata vezana uz prethodno rješavanje pitanja u svezi sa stvarnim pravima nad nekretninama, kao i razrješavanje zemljišno knjižnih upisa i registracija nekretnine u zemljišnim knjigama. Naši odvjetnici u uvjetima čestih izmjena propisa u području građenja kompetentno i efikasno pružaju pravne usluge klijetima obzirom na posebnosti njihovih investicijskih projekata, koje se kreću od potreba za ishođenjem lokacijskih dozvola, usklađivanja s razvojnim urbanističkim planovima pojedinih područja, upravljanja nekretninama te rješavanje pitanja vezanih uz uključivanje na infrastrukturu. Župić&partneri svakodnevno u suradnji s investitorima, financijskim institucijama i nadležnim državnim tijelima rješava pravnu problematiku te svojim klijentima nudi cjelovita rješenja u svezi planiranja i strukturiranja projekata, uključujući i predvidive poreske, financijske i administrativne aspekte. Uz poseban osvrt na regulatorni okvir, naši odvjetnici pružaju pravnu pomoć klijentima tijekom čitavog projektnog ciklusa u postupcima ishođenja svih potrebnih dozvola, suglasnosti i odobrenja te drugih propisanih dokumenata potrebnih za uspješnu provedbu projekta, naročito obzirom na posebnosti urbanističkih rješenja predviđenih za pojedinu lokaciju. Naše usluge obuhvaćaju pravnu pomoć vezano uz projektno financiranje nekretnina što uključuje izradu odgovarajućih financijskih ugovora i drugih dokumenata te pravne savjete tijekom pregovora s financijskih institucijama, uz izradu popratnih dokumenata osiguranja za financijske instrumente.

Tijekom faze građenja naš pravni tim pomaže klijentima u pregovorima i zaključivanju ugovora s izvođačima radova, podizvođačima, agentima za posredovanje te drugim sudionicima u projektu, zasnovano na FIDIC postulatima ili drugim ugovorenim pravilima, te sukladno specifičnostima projekata javno-privatnog partnerstva.

Naš tim savjetuje klijente obzirom na financijske aspekte projekata i porezno planiranje, te prilikom strukturiranja projekata uvijek je u mogućnosti identificirati sva porezno pravna rješenja sadržana u poreskim propisima koja se primjenjuju na specifičan projekt. Odvjetnički ured Župić&partneri je temeljem svojega dugogodišnjeg iskustva u pravnom području nekretnina i građenja stekao jedinstveno stručno znanje i iskustvo kako obzirom na aspekte stvarnih prava tako i glede korelacije s poreskim propisima iz Zakona o porezu, te popis naših klijenata uz domaće fizičke i pravne osobe obuhvaća i one iz područja EU, SAD-a, Južne Afrike, Australije.

RADNO PRAVO

  • Savjetovanje u vezi zapošljavanja i otkazivanja ugovora o radu
  • Savjetovanje u vezi sastavljanja i otkazivanja menadžerkih ugovora
  • Zastupanje u radnim sporovima
  • Savjetovanje i izrada pravilnika o radu i drugih općih akata poslodavca
  • Priprema programa zbrinjavanja viška radnika

UPRAVNO I POREZNO PRAVO

  • Zastupanje u upravnim postupcima
  • Zastupanje u upravnim sporovima
  • Zastupanje u poreznim i carinskim postupcima
  • Zastupanje u postupcima inspekcijskog nadzora
  • Zastupanje u postupcima izvlaštenja
  • Zastupanje u postupcima povrata oduzete imovine

TRŽIŠNO NATJECANJE, ZLOUPORABE MONOPOLISTIČKOG I VLADAJUĆEG POLOŽAJA,
SPORAZUMI PODUZETNIKA, KONCENTRACIJE PODUZETNIKA (M&A)

  • Zastupanje u postupcima zaštite tržišnog natjecanja – zlouporabe monopolističkog i vladajućeg položaja poduzetnika, sklapanja antikonkurencijskih zabranjenih sporazuma, horizontalni ili vertikalni
  • Postupak prijave namjere koncentracije poduzetnika (M&A), izrada transakcijskih dokumenata usklađeno sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, propisima EU acquis
  • Notificiranje koncentracije poduzetnika (M&A) pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, te ostalim “pogođenim” (affected) jurisdikcijama
  • Notifikacija koncentracije poduzetnika (M&A) EU Komisija, Bruxelles
  • Sastav ugovora o transkacijama: franchising, factoring, istraživanje i razvoj (R&D), osiguranje, distribucija (ekskluzivna, selektivna), know-how transfer i dr., te procjena usklađenosti sporazuma poduzetnika sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja i provedbenim propisima
  • Izrada programa usklađenosti poslovanja poduzetnika – Klijenta, sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, konzultativni nacrti, preporuke, recenzije postojeće poslovne prakse, izrada preporuke, davanje pojašnjenja, konzultacije o pravu konkurencije, obuka – training on crisis management za postupanje u situacijama iznenadnih pretraga poslovnih prostorija i stanova poduzetnika – dawn raid
  • Revizija s aspekta tržišnog natjecanja dokumenata, poslovne prakse i komunikacije poduzetnika u poslovnim odnosima – usklađivanje sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja i propisima vezanim uz tržišno natjecanje
  • Pismeni i usmeni savjeti, mišljenja, te konzultacije o primjeni u konkretnim slučajevima, obzirom na ZZTN i propise o zaštiti tržišnog natjecanja, sudsku praksu – sudovi u RH i EU – Europski sud (ECJ), sudovi u SAD-u, kao i praksa razvidna iz odluka upravnih tijela (Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, Nacionalna tijela za zaštitu tržišnog natjecanja EU, EU komisija, te agencije u SAD-u)
  •  Zastupanje u postupcima zaštite tržišnog natjecanja pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, Trgovačkim sudom, Arbitražnim sudovima, EU Komisija, Europski sud (ECJ)
  • Konzultacije i zastupanje u postupcima zaštite tržišnog natjecanja za teritorij Republike Hrvatske, te sudjelovanje u zastupanju u postupcima zaštite tržišnog natjecanja u ostalim jurisdikcijama država članica EU – u suradnji s partnerskim odvjetničkim društvima koji djeluju u zadanim jurisdikcijama
  • Postupak povodom izvanrednih pravnih lijekova pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske
  •  Zastupanje i konzultacije u postupcima procjene državne potpore (State Aid), pred nadležnim tijelima u Republici Hrvatskoj, Europska Komisija, Europski sud (ECJ)
  • Zastupanje i konzultacije obzirom na povrede prava tržišnog natjecanja u postupcima javne nabave pred Komisijom za kontrolu postupaka javne nabave
  • Poštena trgovina i zaštita potrošača – izrada nacrta Općih uvjeta poslovanja usklađeno sa postulatima poštene trgovine i zaštite potrošača, te zastupanje u postupcima pred Trgovačkim sudom i nadležnim upravnim tijelima

 

Pravo konkurencije

Odvjetničko društvo Župić & partneri pruža cjelokupan spektar pravnih usluga u području prava konkurencije za teritorij Republike Hrvatske, te u suradnji s partnerskim odvjetničkim društvima za jurisdikcije zemalja Regije: Srbija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Makedonija, Crna Gora, kao i za jurisdikcije nacionalnih država članica EU. Naš odvjetnički tim posjeduje specijalizirana znanja i iskustva prikupljana kroz višegodišnje razdoblje od samih početaka uređenja ove pravne materije u Republici Hrvatskoj, te sudjelovanjem na praktičnim obukama, seminarima, stručnim radionicama te konferecijama u USA, DG Competition Bruxelles, Italija, SR Njemačka, Velika Britanija, WTO, UNCTAD, OECD, Švicarska, Bugarska, Rumunjska, Slovenija i dr. U potpunosti smo upoznati sa svim praktičnim pitanjima i problematikom vezano uz sklapanje sporazuma koji potpadaju u domenu tržišnog natjecanja između poduzetnika te implikacija vezano na pravo konkurencije u ključnim sektorskim industrijama trgovine, elektrike, energetike, naftne kompanije, mediji, elektronički mediji, sport, farmaceutika, zdravstvo, bolnice, lokalna samouprava, automobilska industrija, telekomunikacije, Internet, avio prijevoz, avijacija, zračne luke , te regulirane  industrije u državnom vlasništvu – željeznica, cestovni promet, brodski promet, i dr. Naš pravni tim savjetuje klijente i zastupa ih pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, drugim nadležnim tijelima pravosuđa u Republici Hrvatskoj, Arbitražnim sudovima u postupcima prijave namjere koncentracije poduzetnika (M&A), kao i obzirom na transakcije akvizicije – spajanje i pripajanje poduzetnika koje ne potpadaju u domenu prijelaza praga transakcije (treshold), te isključuju ispitivanje istih obzirom na nadležnost tijela za tržišno natjecanje. Usluga koju pružamo našim klijentima uključuje preventivan pristup, analizu poslovne prakse, reviziju dokumenata i sklopljenih ugovora i sporazuma poduzetnika obzirom na verikalne i horizontalne dimenzije, te procjenu rizika u domeni zaštite tržišnog natjecanja.

Antitrust – zlouporaba monopolističkog i vladajućeg položaja, restrikcije u sporazumima poduzetnika

Odvjetničko društvo Župić & partneri,  temeljeno na bogatom iskustvu i višegodišnjoj pravnoj praksi u zastupanju Klijenata pruža potpun spektar usluga u domeni zaštite tržišnog natjecanja – Antitrust, obzirom na zlouporabu monopolističkog i vladajućeg položaja, te obzirom na restrikcije temeljene na sporazumu poduzetnika: franchising, trgovinski sporazumi, ekskluzivno zastupanje, ekskluzivna distribucija, selektivna distribucija, sporazumi o servisiranju motornih vozila i rezervni dijelovi, sporazum o transferu Know-how, sporazum o istraživanju i razvou – R&D, joint venture sporazumi i dr. Odvjetnici u odvjetničkom društvu Župić & partneri u potpunosti su upoznati sa svim posebnostima koje obilježavaju pojedine industrijske sektore, te Klijentima pružaju pravnu i ekonomsku analizu poslovne prakse, nudeći im optimalne poslovne savjete i rješenja kao i preventivne konzultacije i obuku vezano za izbjegavanje rizika eventualne povrede Zakona o zaštiti tržišnog natjecanja i provedbenih propisa konkurencije.

Karteli i teške restrikcije – ograničenja tržišnog natjecanja u sporazumima poduzetnika

Odvjetnici iz Odvjetničkog društva Župić & partneri od samih početaka poslovanja na hrvatskom tržištu prate i savjetuju Klijente koji posluju u sektorski senzitivnim industrijama gdje postoji povećana mogućnost od rizika kartelnog sporazuma, teških ograničenja tržišnog natjecanja. Iz toga razloga pružamo našim Klijentima prilagođenu specijaliziranu obuku o svakodnevnom postupanju i komunikaciji s poslovnim partnerima – downstream i upstream, kao i savjete za situacije horizontalnih interakcija s drugim poduzetnicima koji posluju na mjerodavnom tržištu, te protokole za izbjegavanje rizičnih situacija u svakodnevnoj poslovnoj komunikaciji s partnerima. U postupovnom aspektu, Odvjetničko društvo Župić & partneri zastupa Klijente u antikartelnim postupcima pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, na njihov poziv sudjeluje tijekom akcija dawn-raid (iznenadna pretraga stana, vozila i poslovne prostorije poduzetnika), te zastupa u ostalim postupovnim aspektima saslušanja na raspravi pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, ulaže zahtjev za umanjenje kazne, te zastupa klijente u postupku  povodom izvanrednih pravnih lijekova pred Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske.

Koncentracija poduzetnika – pripajanja i spajanja (M&A)

Odvjetničko društvo Župić & partneri zastupa Klijente u postupcima prijave namjere koncentracije (M&A) pred Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja, uključujući prekogranične transakcije koje prelaze na teritorije drugih zemalja, te time čine tzv. “pogođeno tržište” (affected markets). Odvjetničko društvo Župić & partneri zastupa klijente u postupcima prijave koncentracije (M&A) kada transakcija ima dimenziju Zajednice (EU), pred EU Komisijom – DG Competition.  Naši odvjetnici u postupcima ocjene koncentracije daju procjenu radi li se o pojedinim situacijama o stjecanjima koja ne dosižu prag koncentracije – Treshold, te stoga nije potrebna notifikacija tijelima za konkurenciju. Tijekom postupka ocjene koncentracije (M&A) savjetujemo klijenta o modalitetu, vrsti i načinu poduzimanja strukturalnih i bihevioralnih mjera – remedies, radi obrane koncentracije, te sprječavanja njezine zabrane odnosno proglašavanja nekompatibilnom sa Zajedničkim tržištem EU.

Poštena trgovina i zaštita potrošača

Usko vezano uz primjenu prava konkurencije i usklađenja sa Zakonom o zaštiti tržišnog natjecanja, u postupcima obrane – Antitrust, te postupcima ocjene koncentracije poduzetnika (M&A) nadovezuju se pravila o poštenoj trgovini i zaštiti potrošača, koja ukazuju na benefitorne okolnosti prilikom procjene učinaka koncentracije ili sporazuma poduzetnika. Odvjetnici u Odvjetničkom društvu Župić & partneri specijalizirani su za izradu dokumenata koji uređuju pitanja svakodnevnog poslovanja Klijenta – Opći uvjeti, a uključuju tematiku poštene trgovine i zaštite potrošača, te ugovaranje nadležnog suda odnosno Arbitraže.

Pravo državnih potpora

Odvjetnički tim Župić & partneri savjetuje Klijente u postupcima povodom procjene zakonitosti državne potpore (State Aid) obzirom na primjenjivo pravo Republike Hrvatske, nacionalnih članica EU, te zastupa pred mjerodavnim regulatornim tijelima i Komisijom EU, te Europskim sudom (ECJ).

JAVNA NABAVA, KONCESIJE, DOZVOLE JAVNOPRAVNIH TIJELA

  • Savjetovanje i zastupanje u postupcima javne nabave
  • Savjetovanje i zastupanje u postupcima javnih natječaja za zadobivanje koncesija i dozvola (licenci)  od strane javnopravnih tijela
  • Zastupanje u postupcima povodom žalbi i izvanrednih pravnih lijekova pred Upravnim sudom i Visokim upravnim sudom Republike Hrvatske

Odvjetnički tim Župić & partneri zastupa i savjetuje klijente u postupcima javnih nabava, te dodjele koncesija kao i natječaja za dodjelom dozvola i licenci od strane specijaliziranih javnopravnih tijela. Naš multidisciplinaran pristup uključuje poznavanje pravnih propisa i prakse tijela EU – EU Komisije i ECJ – Europskog suda, kao i potrebnu interakciju sa sektorski specifičnim propisima.

ZAŠTITA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Odvjetničko društvo Župić & partneri nude IPR usluge u odnosu na patente, zaštitne znakove, copyright, uslužni model : registracija i zaštita domene za područje Republike Hrvatske i Europske unije. Naši odvjetnici na tom području posjeduju višegodišnju praksu i iskustvo, koja pokriva područja tehnike i tehnologije uključujući fiziku, elektroniku, IT tehnologiju, telekomunikacije, mikroelektroniku i kemiju, kao i industrijske sektore: trgovine, prodaje i  marketinga, medija, energetike i turizma. Naši odvjetnici zastupaju klijente u sporovima te pripremaju obranu u pravnim stvarima povodom povrede  patenata, dizajna, žiga, copyright-a – autorsko pravo, kao i poduzimaju potrebnu edukaciju klijenata na ovim područjima u svrhu maksimizacije zaštite prava intelektualnog vlasništva koje posjeduju, pružajući im provedive i praktične savjete kako osigurati maksimalnu zaštitu poslovne tajne u sklopu njihove industrije i gospodarskog poslovanja, te sačuvati osjetljive poslovne informacije. Naši odvjetnici pružaju pravne savjete i pomoć prilikom sastavljanja i sklapanja sporazuma o licenci, distribuciji, franchisingu u pojedinačnim slučajevima, te savjetuju i zastupaju klijente pred sudovima i tijelima u Republici Hrvatskoj, te na razini EU (EU Komisija, Europski sud pravde) te WIPO, u svim pravnim pitanjima povodom povrede prava intelektualnog vlasništva (IPR), temeljem dugogodišnje prakse u parničnim postupcima od preko 25 godina.

Opće pravne usluge

Nudimo opće pravne usluge usmjerene na uspostavu cjelovitog sustava zaštite prava intelektualnog vlasništva – IPR putem naših odvjetnika s posebnim stručnim znanjem i iskustvom u  građanskom pravu što se naročito očituje u postupcima vođenja pregovora i sastavljanju ugovora i  drugih dokumenata. U ovom pravnom području zastupamo klijente pred sudovima i drugim tijelima javne vlasti, kao i u sporovima s trećim osobama u postupcima koji uključuju aspekte građanskog prava, prava trgovine, financijskog prava i posebnih poreskih pitanja, odštetne zahtjeve te druga parnična pitanja, kao i pripremanje ugovora građanskog i trgovinskog prava koji uključuju posredovanje, komisioniranje, profesionalne usluge te druge dokumente i pravne savjete u područjima građanskog prava koji se odnose na usmjeravanje i pomoć u svim područjima prava koja interferiraju s pojedinim slučajem zaštite prava intelektualnog vlasništva, kao i pravna istraživanja recentne kazuistike.

Autorska prava

Autorsko pravo uživa zaštitu automatski nakon čina svoga stvaranja u svim državama članicama Bernske Unije te stoga i u Republici Hrvatskoj.

Naše Odvjetničko društvo obavlja pravno zastupanje klijenata u postupcima kršenja autorskog prava.

Registracija domene i sporovi u svezi s domenom

Registracija domena

Registracija domene pod oznakom `.hr` kao top level domena je moguća za građane Republike Hrvatske i  EU, kao i za tvrtke bez posebnih formalnosti. Registracija domene pod oznakom  `.hr` top level domena je također moguća i za inozemne klijente, koji nisu s prebivalištem u EU ako imaju važeću dozvolu boravišta i poslovanja u Republici Hrvatskoj. Domena se može koristiti bez ikakvih ograničenja , te naši odvjetnici pomažu stranim klijentima da prođu kroz postupak registracije domene.

Postupak i uvjeti su slični u slučaju da klijent želi kupiti postojeću domenu. Naši odvjetnici pružaju pomoć klijentima u stjecanju postojeće domene izradom sporazuma o prijenosu i provedbom upisa promjene, kao i pregovaraju u ime klijenta u transakcijama prijenosa domene u spornim i izvanparničnim pravnim strvarima.

Sporovi u svezi s domenom

Naši odvjetnici zastupaju klijete u spornim piranjima u svezi s domenom, te u postupcima pred nadležnim tijelima. U slučajevima kršenja prava domene dostavljaju obavijest drugoj strani, sa zahtjevom za dobrovoljnim prestankom kršenja, te ako nositelj domene pristane na surednju, u svrhu izbjegavanja daljnjih sporova, naši odvjetnici će pružiti pravnu pomoć klijentu koja se odnosi na praćenje i nadziranje prijenosa domene na njega kao novog nositelja.

KAZNENO I PREKRŠAJNO PRAVO

Naše odvjetničko društvo pruža pravne usluge klijentima u području kaznenog i prekršajnog prava koje se odnose na:

  • Obrane u postupcima zbog gospodarskih kaznenih djela
  • Obrane u postupcima zbog imovinskih kaznenih djela
  • Zastupanje oštećenika i sastavljanje kaznenih prijava
  • Obrane u prekršajnim postupcima

MIRENJE - MEDIJACIJA
ADR - ALTERNATIVNO RJEŠAVANJE SPOROVA

Odvjetničko društvo Župić & partneri pruža svojim klijentima usluge zastupanja u postupku mirenja pred sudovima ili centrima za mirenje.

Odvjetničko društvo Župić & partneri pruža usluge mirenja u područjima sporova iz građanskog prava, trgovačkog prava, radnog prava i u drugim sporovima o pravima kojima stranke mogu slobodno raspolagati – obiteljsko pravo, nasljedno pravo, financijski sporazumi, odnosi isporučitelja usluga ili trgovaca i potrošača.

Mirenje ili medijacija kao metoda alternativnog rješavanja sporova (ADR – Alternative Dispute Resolution) odgovarajuće se primjenjuje i u drugim sporovima, ako to odgovara prirodi pravnog odnosa iz kojeg proizlazi spor i ako posebnim zakonom za te sporove nisu propisana drugačija pravila.

Odvjetničko društvo Župić & partneri pružaju usluge mirenja u sporovima u kojima stranke imaju prebivalište ili boravište odnosno sjedište na području Republike Hrvatske, te u sporovima u kojima jedna od stranaka ima prebivalište ili boravište, odnosno sjedište izvan Republike Hrvatske.